Erfenis

Erfenis wordt ook wel een erfenis genoemd en is wat een overledene achterlaat. De ontvangers van deze erfenis zijn de erfgenamen. De wetgeving bepaalt wie de erfgenaam van een nalatenschap wordt. De erflater, d.w.z. de erfgenaam, heeft echter de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de erfenis. Als er tijdens het leven een testament wordt opgemaakt, kan de verdeling van de erfenis worden bepaald. Gezinsgerechtigde gezinsleden ontvangen echter een wettelijk bepaald verplicht deel.

Wie kan erven?

De wettelijke regels over erfrecht zijn vastgelegd in het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Artikel 1922 BGB regelt wie erfrecht heeft. Het erfrecht bepaalt dat één of meer personen als erfgenaam kunnen optreden. Meerdere erfgenamen worden een gemeenschap van erfgenamen genoemd. Het is ook mogelijk om rechtspersonen als erfgenamen aan te wijzen. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld vennootschappen of stichtingen.

  • Persoon
  • Gemeenschap van erfgenamen
  • Bedrijf
  • Stichting, schenking

Wat is de rechtsopvolging?

De wettelijke erfopvolging treedt in werking als er geen testament is. Deze erfopvolging voorziet in de kinderen, kleinkinderen en, op hetzelfde niveau, de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van de overledene als erfgenamen in de eerste orde. De kleinkinderen van de overleden man kunnen niet erven zolang de kinderen nog leven. Hetzelfde geldt voor neven en nichten, die ook niet erven als de zus of broer van de overledene nog in leven is. Onderstaande grafiek laat zien wie vertegenwoordigd is in de rechtsopvolging en in welke volgorde.

Echtgenoot en levenspartner

Echtgenoten of levenspartners worden niet in aanmerking genomen bij de opvolging van familieleden. Paragraaf 1931 Wettelijk Erfrecht van de Echtgenoot van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op echtgenoten. Hier wordt gezegd dat de overblijvende echtgenoot een kwart van de erfenis krijgt naast verwanten van de eerste orde, de helft van de erfenis naast verwanten van de tweede orde. Op geregistreerde levenspartners is paragraaf 10 van het erfrecht van de Wet op het geregistreerd partnerschap van toepassing. Daarin worden dezelfde uitspraken gedaan over de verdeling van de erfenis naast familieleden van de eerste of tweede orde als bij echtgenoten.

Hoe wordt iemand erfgenaam?

Erfrechten zijn degenen die zijn opgenomen in het testament of de erfovereenkomst van de overledene. Als er geen testament of erfovereenkomst is opgemaakt, geldt de erfopvolging, waarbij de naaste verwanten als erfgenamen worden gebruikt. Ook als er een testament wordt gedeponeerd, kunnen de wettelijke erfgenamen niet buiten beschouwing worden gelaten. Ze hebben recht op een verplicht aandeel uit de erfenis, ook als ze niet door het testament zijn begunstigd. De verplichte portie kan slechts in enkele gevallen worden geweigerd, bijvoorbeeld als de ontvanger van de verplichte portie de erflater geweld heeft aangedaan of hem onder psychische druk heeft gezet. De erfenis kan binnen zes weken na kennisname worden verworpen. Daarna wordt het automatisch als geaccepteerd beschouwd. Een disclaimer kan alleen worden ingediend bij een notaris of rechtstreeks bij de bevoegde rechtbank.

Meer weten?

Wil je meer weten over het thema erfenis? Neem dan contact op met een notaris of erfrechtadvocaat, zoals bijvoorbeeld erfrechtonline.nl.

Geef een reactie